Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

Kurpianeczka
5557 6959 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
Kurpianeczka
Kurpianeczka
1992 9dc8 500
Reposted fromexistential existential viamerkaba merkaba

December 04 2019

Kurpianeczka
2172 1c8c 500
Reposted fromyikes yikes
Kurpianeczka
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
Kurpianeczka
3889 c3c8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingofthejungle kingofthejungle
Kurpianeczka
Kurpianeczka

November 29 2019

Kurpianeczka
Kurpianeczka
Kurpianeczka
Kurpianeczka
Kurpianeczka
Kurpianeczka
Kurpianeczka
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viaOnlyRed OnlyRed
Kurpianeczka
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamerkaba merkaba
Kurpianeczka
Kurpianeczka
8331 c102 500
Reposted fromnyaako nyaako viamerkaba merkaba
Kurpianeczka
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamerkaba merkaba
Kurpianeczka
4926 6d97
Reposted frommerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl